Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2020,  střednědobý výhled rozpočtu 2021-22, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018-21, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2018 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

GisOnline

TopGis

Navigace

Obsah

Nařízení mimořádného opatření při epidemii

Typ: ostatní
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI - Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Nařízení mimořádného opatření při epidemii

Nařízení mimořádného opatření při epidemii

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“), jako správní orgán, vydává toto opatření obecné povahy:

S účinností ode dne 16. 3. 2020 od 16:00 hod se k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19  způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vyhlašuje:

 • všem osobám s trvalým či jiným pobytem nacházejícím se dne 16. 3. 2020 na katastrálním území Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice,  Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka (dále jen katastrální území)  se s okamžitou platností zakazuje opustit toto území obcí a dále se zakazuje pohyb těchto osob mimo místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo jiného pobytu, a to do odvolání, minimálně však po dobu po dobu 14 dnů,

a to s výjimkou cest uvnitř tohoto území:

 • nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákupů potravin, léků a drogerie, krmiv pro zvířata, pohonných hmot),
 • do zdravotnických zařízení, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných
  a osob blízkých a zařízení veterinární péče,
 • nezbytně nutných k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu nacházející se ve výše uvedených katastrálních územích,
 • za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • a dále k výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel, zásobování a rozvážkové služby,
 • všem osobám nacházejícím se na výše uvedených katastrálních územích s trvalým či jiným pobytem mimo tato území, se umožňuje přesun do místa jejich trvalého pobytu, popřípadě místa jiného pobytu a setrvání v tomto místě do odvolání, minimálně však po dobu 14 dnů,   

 • všem osobám nacházejícím se dne 16. 3. 2020 mimo výše uvedená katastrální území se s okamžitou platností zakazuje vstup, pohyb a pobyt všech těchto osob na výše uvedená katastrální území, a to až do odvolání,

s výjimkou:

 • návratu osob majících v daném katastrálním území trvalý pobyt či jiný pobyt,
 • cest nezbytně nutných k zajištění zásobování obyvatelstva daného území (např. potraviny, léky a drogerie, krmiva pro zvířata, pohonné hmoty),
 • cest nezbytně nutných k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu (např. příslušníci záchranných sborů jako je hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba, policie při výkonu své činnosti a ostatní složky integrovaného záchranného systému, osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, pracovníci provádějící neodkladné havarijní servisní práce typu elektroservis, servis kotlů, plynovodů, vodovodů, bioplynových stanic, čerpacích stanic, teplovodů, dalších cest za účelem odvrácení hrozící škody apod., prokáží-li tuto skutečnost),
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku
  a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel (např. Povodí Moravy, mobilní operátoři, energetika), zásobování a rozvážkové služby,
 • a to za předpokladu, že tyto osoby budou vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými prostředky nebo nepříjdou do bližšího kontaktu s osobamidle bodu 1) této veřejné vyhlášky, tedy s osobami s trvalým či jiným pobytem nacházejícími se od 16. 3. 2020 na výše uvedených katastrálních územích,
 • v případech hodných zřetele lze dalším osobám umožnit výjezd z těchto katastrálních území nebo vjezd do těchto katastrálních území, a to po předchozímsouhlasu vydaném krajskou hygienickou stanicí,

6) všem osobám nacházejícím se dne 16. 3. 2020 na výše uvedených katastrálních územích se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost místně příslušné krajské hygienické stanici. 

II.

Toto opatření obecné povahy v plném rozsahu nahrazuje opatření obecné povahy vydané dne 16.3.2020 v 03:00 hod ředitelem Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j.: KHSOC/09068/202/RED.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Vzhledem k výraznému rozšíření tohoto onemocnění na výše uvedených katastrálních územích hrozí závažné rozšíření nákazy z ohniska, proto je nezbytné zakázat pohyb fyzických osob v rámci těchto katastrálních území, jakékoliv cestování, přemísťování se
a shromažďování z místa na místo v rámci území těchto postižených obcí nad rámec uvedených výjimek, a to do doby, než místně příslušná krajská hygienická stanice provede epidemiologické šetření a rozhodne o karanténě.

Podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. mimořádná opatření proti epidemii a nebezpečí jejího vzniku nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, jehož místní příslušnost se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Podle § 94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. opatření orgánu ochrany veřejného zdraví při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona
č. 258/2000 Sb., která se týkají obecně vymezeného okruhu adresátů, vydá příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako opatření obecné povahy.

Vzhledem k množství ohnisek nákazy a počtu případů osob podezřelých z nákazy, kterými jsou ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. fyzické osoby, které byly během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývaly v ohnisku nákazy – výše uvedených katastrálních územích, je pro účinné zmáhání probíhající epidemie vedle vydávání individualizovaných rozhodnutí konkrétním fyzickým a právnickým osobám

i stanovení protiepidemických opatření adresátům obecně vymezeným právě i v opatření obecné povahy.

Poučení:

Podle § 94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. se toto opatření obecné povahy vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy a nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.

ředitel

v.z.  MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.

 

Veřejná vyhláška mimořádné opatření_Ol_změna 16.3.2020 od 16 hod.doc


Příloha

Vytvořeno: 17. 3. 2020
Poslední aktualizace: 17. 3. 2020 17:36
Autor: Správce Webu