Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Navigace

Obsah

                                        Myslivost v Lešanech a okolí

Myslivost v obci Lešany od roku 1945 do současnosti zaznamenala mnoho změn hlavně pokud se týká velikosti působnosti prvních Mysliveckých kroužků (r. 1946) a později Mysliveckých sdružení (r. 1950 - 52) až po Myslivecké spolky (r. 2014). Myslivecký spolek ,,Háj,, Lešany byl vytvořen ze tří obcí:

Lešany                                              500 ha

Ohrozim                                            550 ha

Zdětín                                               414 ha

o celkové výměře                         1.464 ha

V roce 1946 byly zakládány z členů České myslivecké jednoty Myslivecké kroužky, které si pronajímaly jednotlivé honitby. V Lešanech byl posledním soukromým pachtýřem Společenstevní honitby pan Bohumil Bartošek- tehdejší ředitel Rolnické záložny Prostějov, který dne 5. března 1948 zemřel. V letech 1948 - 52 působili při tvoření Mysliveckého sdružení:

 

Kratochvíl Rudolf st. nar. r.             1892               † 1964

Kadlec  Břetislav                             1906               † 1987

Kratochvíl Rudolf ml.                     1920               † 1995

Procházka Kazimír                         1908               † 1979

Procházka František                      1920               † 2003          v r. 1979 ukončil členství

Nováček Karel                                1906               † 1980          v r. 1952 ukončil členství

Zbořil Josef                                    1925               † 2004

Kýr Květoslav                                 1926               † 1986

Brančík Miroslav                            1926               † 1991  

Tomaštík Bedřich                                                                        v r. 1952 ukončil členství

Po roce 1952 přistoupili za členy MS Lešany

Reichel František     nar. r.            1914                † 2007          členem od r. 1953

Kaštyl Zdeněk                              1928                † 1978          členem od r. 1954

Kaláb František st.                       1932                † 1994           členem od r. 1954

Procházka Vladimír                     1936                                       členem od r. 1957

Vymazal Stanislav                       1936                † 1998          členem od r. 1960

Žalák Mojmír                                1953                † 2005           členem od r. 1976

Kratochvíl Rudolf                         1947                                       členem od r. 1967

Komárek Jaroslav                        1942                                       členem od r. 1971

Holman Rudolf                             1940                † 2013          členem od r. 1973

Kýr Květoslav                                 1951                                     členem od r. 1970

Richter Jaroslav st.                       1940                                     členem od r. 1969

 

Od roku 1948 do roku 1952 bylo období, kdy se vyjasňovaly vztahy na poli myslivosti a tvořily se tak postupně základy Mysliveckých sdružení.  V tomto období po roce 1952 ovlivňovali mysliveckou činnost hlavně členové:

Kratochvíl Rudolf ml. (r. 1920)   - myslivecký hospodář

Kýr Květoslav (r. 1926)                - předseda

Zbořil Josef (r. 1925)                  - kontrolní činnost

Kadlec Břetislav (r. 1906)           - člen

Procházka František (r. 1920)    - člen

V pozdějším období již ovlivňovali dění též členové postupně přicházející. Za členy byli přijímáni pouze občané obce Lešany. Vznikla dobrá spolupráce s tehdejším ještě samostatným JZD Lešany, neboť Procházka František byl agronomem, Kratochvíl Rudolf ml. zootechnikem, Brančík Miroslav ekonomem družstva a předsedou Hemerka Josef, velký příznivec myslivosti, ročník nar. 1910 a tím kamarád starších členů Mysliveckého sdružení, kteří byli zároveň členy JZD Lešany. Již v té době byl vytvořen systém políček a remízků pro zvěř, který se uplatňuje i v této době. Pečlivý přístup k záchraně srnčí a drobné zvěře při hospodaření na půdě byl samozřejmostí a tvořil základ tehdejších úspěchů. V roce 1960 byli zvoleni do funkcí.“

Kýr Květoslav                        - předseda

Kratochvíl Rudolf ml.           - myslivecký hospodář

Procházka Vladimír             - finanční referent

Kadlec Břetislav                   - člen výboru

Procházka Kazimír              - člen výboru

Kaláb František                    - člen výboru

Procházka František           - člen výboru

Zbořil Josef                         - revizní referent

V tomto složení prakticky až do sloučení honiteb v roce 1978 vše probíhalo v dobré spolupráci s JZD a MNV Lešany ke spokojenosti všech. Již v roce 1960 byl dán základ uznání bažantnice na obecních a k tomu přilehlých pozemcích vlastníků půdy v trati Dzbel, která vytvořila ty nejlepší podmínky při rozšíření bažanta obecného do nižších částí honitby a také napomohla k zvýšení stavů bažantí zvěře v dolních honitbách.   Na této akci měl největší zásluhy Kratochvíl Rudolf ml., (r. nar.1920) který v tu dobu dělal v MS Lešany hospodáře a počal působit v okresním výboru Myslivecké jednoty a později v ústředním výboru Myslivecké jednoty Praha. Za jeho působení ve funkci okresního mysliveckého hospodáře (nyní předsedu myslivecké komise) byly vytvořeny malé obvody v okrese, které společně plánovaly odlovy všech druhů jak spárkaté, tak drobné zvěře. Tím nemohlo dojít k tomu, že jedno MS střílelo co nejvíce na úkor druhých sousedů, což se právě v této době a již vlastně dvacet roků děje.

Výměra honitby Mysliveckého sdružení Lešany byla 510 ha zemědělské půdy a lesů. Myslivecké sdružení Lešany mělo 17 členů, 4 lovecky upotřebitelné psy - Německé krátkosrsté ohaře a jednoho jezevčíka. Dále vlastnilo chatu ve Dzbelu v hodnotě 32.400 Kč. Roční plán odstřelu činil 5 ks srnčí zvěře, 160 ks zajíců a 180 ks bažanta kohouta. Tyto počty se vždy dodržovaly s rozdílem + - 10%.  Koroptve se již nelovily. Každým rokem byla předepsána povinná dodávka zvěřiny ve výši 144 kg, která se vždy přednostně plnila. Dá se říci, že 60. – 80.léta minulého století byla bohatá na drobnou zvěř, které se také věnovala maximální péče a především ochrana proti dravcům a jiným druhům škodné zvěře. V roce 1974 bylo odloveno 117 ks zajíců, 190 ks bažanta kohouta a 5 ks srnčí zvěře.

Postupným slučováním JZD Lešany s JZD Zdětín v r. 1965, s JZD Ohrozim v r. 1972 a s JZD Bílovice-Lutotín v r. 1974 nastaly nové hospodářsko - technické úpravy pozemků - HTÚP, které měly za úkol scelovat pozemky, tvořit velké hony, likvidovat meze, hledat možnosti rozšiřování orné půdy na úkor krajiny. Tím se zhoršily životní podmínky hlavně drobné zvěře. Nastal prudký úbytek koroptve polní, zajíců a bažanta.

Do polní výroby nastoupila chemizace, např. přípravky proti hrabošům v porostech víceletých pícnin a obilovin, které měly velmi nepříznivý vliv na zajíce polního.  Společné hospodaření na zemědělské půdě od r. 1974 mělo značný vliv na slučování honiteb a tak došlo k 1. lednu 1979 ke vzniku Sloučené honitby Lešany, Ohrozim, Zdětín, Bílovice-Lutotín o celkové výměře 2184 ha s 66 členy.

Na ustanovující schůzi, která se konala 25. února 1979 v prostorách jídelny JZD Rozkvět Lešany vznikla Základní organizace Českého mysliveckého svazu v Lešanech (dále jen ZO -ČMS) z obcí: Lešany, Ohrozim, Zdětín, Bílovice-Lutotín s právem výkonu práva myslivosti na výměře honitby 2184 ha. Hranice  honitby schválená pod č.j.: VLHZ-Mysl/325/1979-1-Šv/209. v Prostějově 26. března 1979. Hranice schválená ONV Prostějov - odbor VLHZ-Mysl. ponechávala celé k.ú. Lešany a Zdětín. Část k.ú. Lutotín byla ponechána (Vinohrady) Kostelci. Naopak část k.ú. Kostelec byla přidělena MS Lešany. Hranice vedla z Běleckého mlýna po železniční trati na Lutotín a dále na Kostelec n/H až po přejezd řeky Romže a pak pokračovala proti proudu Romže k železniční trati k opravárenskému závodu směrem k silnici Prostějov -Ohrozim. Dále obcházela obce Ohrozim na silnici Ohrozim - Vícov a navazovala na hranici k.ú. Zdětín. Tím připadla část pozemků ZO - ČMS Domamyslicím a ZO  -ČMS Plumlov. Tato výměna a násilné odebrání části katastrů pak vedlo mnoho roků k neustálé nespokojenosti výše uvedených obcí.

Na schůzi do nového výboru byli zvoleni následující členové do funkcí:

Ladislav  Minář – předseda ZO-ČMS Lešany

Rudolf Kratochvíl ml. – místopředseda pro ideovýchovnou práci

Ladislav Jára – místopředseda pro organizační záležitosti

Oldřich Kýr – myslivecký hospodář ZO-ČMS Lešany

František Kunický – jednatel ZO-ČMS Lešany

Na výroční členské schůzi ZO-ČMS v Lešanech, která se konala 20. února 1982 v Hanácké restauraci v Kostelci na Hané byli do nového výboru ZO-ČMS Lešany zvoleni:

Ladislav Minář – předseda

Ladislav Jára – místopředseda

Jan Toman – jednatel

Arnošt Kadaník – finanční hospodář

Oldřich Kýr – myslivecký hospodář

Na výroční členské schůzi ZO-ČMS Lešany, která se konala 12. února 1984 v Hanácké restauraci v Kostelci na Hané byla provedena dovolba člena výboru. Na vlastní žádost byl uvolněn z funkce finančního hospodáře Arnošt Kadaník a na jeho místo zvolen Ing. Vladimír Procházka, CSc. Na mimořádné schůzi výboru ZO - ČMS Lešany konané dne 4. února 1988 v kanceláři JZD Rozkvět Lešany byl projednán přípis odboru VLHZ-ONV v Prostějově o neplnění povinnosti mysliveckého hospodáře Oldřicha Kýra, který hrubě porušuje Jednací řád a Stanovy ČMS. Na základě tohoto jednání byl schůzí výboru Oldřich Kýr odvolán a navržen za hospodáře Ing. Vladimír Procházka, CSc., který se současně vzdal funkce finančního referenta. Dne 10. března 1988 byl ONV v Prostějově vydán průkaz oprávnění vykonávat funkci mysliveckého hospodáře č. 12/1988 Ing. Vladimíru Procházkovi, CSc. pro základní organizaci ZO-ČMS Lešany. Po těchto personálních změnách zůstal výbor ZO-ČMS Lešany beze změny až do výroční členské schůze konané dne 22. března 2003.

V kynologii byla činnost velmi rozsáhlá zásluhou Františka Menšíka, Jana Tomana, Pavla Vymazala, Ing. Vladimíra Procházky, CSc. a dalších. Vždy bylo k dispozici nejméně 9 ohařů převážně Německých krátkosrstých a několik norníků. Chovnou stanici krátkosrstých ohařů měli Menšík František, Toman Jan má i nadále stanici NKO „Z Tomanova dvora“, ing. Vladimír Procházka, CSc.  stanici NKO  „ Od Lešanského potoka“ má i doposud. Bývalý člen Vymazal Pavel měl chovnou stanici NKO „ Z Lešanského háje“. Nejstarší chovnou stanicí byl psinec „z Lešan“ pro všechny odrůdy loveckých psů zapsaný pod zkratkou Člp pod číslem 197 ze dne 11. dubna 1929. Za mysliveckou kynologickou radu vedoucí Člp podepsán K. Podhajský. Majitel psince Rudolf Kratochvíl st. nar. 1892  - † 1964  rolník Lešany.

Dne 1. června 1992 vstoupil v platnost zákon č. 270/192 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb. o myslivosti. Tato novela zákona o myslivosti zásadně mění postavení vlastníků pozemků, na kterých lze vykonávat právo myslivosti. Vlastníci pozemků, kteří společně dosáhnou výměry alespoň 500 ha souvislých honebních pozemků, musí vytvořit Honební společenstvo vlastníků honebních pozemků, nejpozději do 31. prosince 1992, podat Okresnímu úřadu návrh na uznání Společenství honitby. Této možnosti využily obce Bílovice-Lutotín s možností upravit hranice nové honitby podle původních jednotlivých katastrálních území.

Spolupráce s obecními úřady a jejich zastupiteli je ve všech třech obcích velmi dobrá. Vždy jeden nebo i více myslivců nebo přátel myslivců jsou spoluorganizátoři společných akcí spolků v obci a proto dle možností se navzájem podporujeme. Zemědělská společnost ROLS Lešany, spol. s r.o.  obhospodařuje téměř veškerou půdu v obcích naší honitby, takže vzájemné informace jsou běžnou praxí ku prospěchu dobré spolupráce.  Škody na jedné nebo druhé straně se řeší dohodou. Není možné si ani představit, kdyby Zemědělská společnost ROLS účtovala škody způsobené černou zvěří v ozimé řepce, v máku nebo kukuřici. V tom případě by Myslivecké sdružení HÁJ Lešany již dávno zaniklo.

V červnu 2017 byla na členské schůzi Mysliveckého spolku ,, Háj ,, Lešany schválena likvidace Spolku. Likvidační podstata byla se souhlasem členské schůze dne 21. 6. 2017 převedena bezúplatně na Honební společenstvo Lešany-Ohrozim-Zdětín, se sídlem Ohrozim 21. 
Likvidace byla ukončena 26. 10. 2017 viz Konečná zpráva likvidátora a Myslivecký spolek ,, Háj ,, Lešany v likvidaci byl dne 21. 11. 2017 z Veřejného rejstříku vymazán viz Veřejný rejstřík a Sbírka listin.